คำราชาศัพท์?

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

ค้นหาคำราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

รวมคำราชาศัพท์ยอดนิยม 200 คำ

คำราชาศัพท์
 1. พานหมาก
  คำราชาศัพท์ คือ พานหมากเสวย
 2. กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
  คำราชาศัพท์ คือ คันฉ่อง
 3. กระจกส่อง
  คำราชาศัพท์ คือ พระฉาย
 4. กระดูก
  คำราชาศัพท์ คือ พระอัฐิ
 5. กระดูกสันหลัง
  คำราชาศัพท์ คือ พระปิฐิกัณฐกัฐิ
 6. กระเป๋าถือ
  คำราชาศัพท์ คือ กระเป๋าทรง
 7. กล้วยบวชชี
  คำราชาศัพท์ คือ นารีจำศีล
 8. กล้วยไข่
  คำราชาศัพท์ คือ กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ
 9. กล้วยไข่
  คำราชาศัพท์ คือ กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ
 10. กำไลข้อเท้า
  คำราชาศัพท์ คือ กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท
 11. ก้น ที่นั่งทับ
  คำราชาศัพท์ คือ พระที่นั่ง
 12. ขน
  คำราชาศัพท์ คือ พระโลมา
 13. ขนมตาล
  คำราชาศัพท์ คือ ขนมทองฟู
 14. ขนมใส่ไส้
  คำราชาศัพท์ คือ ขนมสอดไส้
 15. ขนมใส่ไส้
  คำราชาศัพท์ คือ ขนมสอดไส้
 16. ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
  คำราชาศัพท์ คือ ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา
 17. ของกิน
  คำราชาศัพท์ คือ เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร
 18. ของกิน
  คำราชาศัพท์ คือ เครื่องเสวย
 19. ขา ตัก
  คำราชาศัพท์ คือ พระเพลา
 20. ข้อมือ
  คำราชาศัพท์ คือ ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์
 21. ข้าว
  คำราชาศัพท์ คือ พระกระยาเสวย, พระกระยา
 22. ข้าว
  คำราชาศัพท์ คือ พระกระยาหาร
 23. ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
  คำราชาศัพท์ คือ ข้าวเสวย
 24. ข้าวต้ม
  คำราชาศัพท์ คือ พระกระยาต้ม
 25. ข้าวต้ม
  คำราชาศัพท์ คือ พระกระยาต้ม
 26. ความคิด
  คำราชาศัพท์ คือ พระดำริ
 27. ความคิด
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชดำริ
 28. ควาย
  คำราชาศัพท์ คือ กระบือ
 29. คอ
  คำราชาศัพท์ คือ พระศอ
 30. คาง
  คำราชาศัพท์ คือ พระหนุ
 31. คำถาม
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปุจฉา
 32. คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปฏิสันถาร
 33. คำพูด
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส
 34. คำพูด
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชดำรัส
 35. คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
  คำราชาศัพท์ คือ พระบรมราชวินิจฉัย
 36. คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชวินิจฉัย
 37. คำสอน
  คำราชาศัพท์ คือ พระโอวาท
 38. คำสอน
  คำราชาศัพท์ คือ พระบรมราโชวาท
 39. คำสอน
  คำราชาศัพท์ คือ โอวาท
 40. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชดำรัสสั่ง
 41. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชโองการ
 42. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระบัญชา
 43. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชบัญชา
 44. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระบรมราชโองการ
 45. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชโองการ
 46. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชบัณฑูร
 47. คำสั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์
 48. คิ้ว
  คำราชาศัพท์ คือ พระขนง , พระภมู
 49. จดหมาย
  คำราชาศัพท์ คือ ลิขิต
 50. จมูก
  คำราชาศัพท์ คือ พระนาสิก , พระนาสา
 51. จุก หรือมวยผม
  คำราชาศัพท์ คือ พระโมลี , พระเมาลี
 52. ช่องหู
  คำราชาศัพท์ คือ ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ
 53. ช้อน
  คำราชาศัพท์ คือ ฉลองพระหัตถ์ช้อน
 54. ดวงตา
  คำราชาศัพท์ คือ พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ
 55. ดวงหน้า
  คำราชาศัพท์ คือ พระพักตร์
 56. ดอกยี่หุบ
  คำราชาศัพท์ คือ ดอกมณฑาขาว
 57. ดู
  คำราชาศัพท์ คือ ทอดพระเนตร
 58. ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  คำราชาศัพท์ คือ พระตรา
 59. ตะโพก
  คำราชาศัพท์ คือ พระโสณี
 60. ตัดสิน
  คำราชาศัพท์ คือ พระบรมราชวินิจฉัย
 61. ตับ
  คำราชาศัพท์ คือ พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)
 62. ต่างหู
  คำราชาศัพท์ คือ ตุ้มพระกรรณ
 63. ต่างหู
  คำราชาศัพท์ คือ พระกุณฑล
 64. ต้นตำแย
  คำราชาศัพท์ คือ ต้นอเนกคุณ
 65. ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น
  คำราชาศัพท์ คือ ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา
 66. ต้นแขน
  คำราชาศัพท์ คือ พระพาหา,พระพาหุ
 67. ถาม
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปุจฉา
 68. ถาม
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงถาม, ตรัสถาม
 69. ทักทาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปฏิสันถาร
 70. ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย
 71. ทักทายปราศรัย
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปฏิสันถาร
 72. ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ
  คำราชาศัพท์ คือ ถวายความเคารพ
 73. ที่นอน
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชบรรจถรณ์
 74. ที่นั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระที่นั่ง
 75. ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม
  คำราชาศัพท์ คือ เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง
 76. ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชอาสน์, พระเก้าอี้
 77. ท้อง
  คำราชาศัพท์ คือ พระอุทร
 78. นอน
  คำราชาศัพท์ คือ บรรทม
 79. นิ้วมือ
  คำราชาศัพท์ คือ พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์
 80. นิ้วหัวแม่มือ
  คำราชาศัพท์ คือ พระอังคุฐ
 81. นิ้วเท้า
  คำราชาศัพท์ คือ นิ้วพระบาท
 82. น้องชาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระอนุชา
 83. น้องสาว
  คำราชาศัพท์ คือ พระขนิษฐา
 84. น้ำชาจีน,น้ำกิน
  คำราชาศัพท์ คือ พระสุธารส
 85. น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม
  คำราชาศัพท์ คือ พระสุธารส
 86. น้ำตา
  คำราชาศัพท์ คือ พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร
 87. น้ำลาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระเขฬะ
 88. บ่า ไหล่
  คำราชาศัพท์ คือ พระอังสา
 89. ปลาช่อน
  คำราชาศัพท์ คือ ปลาหาง
 90. ปลาช่อน
  คำราชาศัพท์ คือ ปลาหาง
 91. ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
  คำราชาศัพท์ คือ พระกร
 92. ปลาร้า
  คำราชาศัพท์ คือ ปลามัจฉะ
 93. ปลาร้า
  คำราชาศัพท์ คือ ปลามัจฉะ
 94. ปลาสลิด
  คำราชาศัพท์ คือ ปลาใบไม้
 95. ปลาสลิด
  คำราชาศัพท์ คือ ปลาใบไม้
 96. ปลาไหล
  คำราชาศัพท์ คือ ปลายาว
 97. ปลาไหล
  คำราชาศัพท์ คือ ปลายาว
 98. ปอด
  คำราชาศัพท์ คือ พระปัปผาสะ
 99. ปาก
  คำราชาศัพท์ คือ พระโอษฐ์
 100. ปืน
  คำราชาศัพท์ คือ พระแสงปืน
 101. ปู่ทวดหรือตาทวด
  คำราชาศัพท์ คือ พระปัยกา
 102. ปู่หรือตา
  คำราชาศัพท์ คือ พระอัยกา
 103. ป่วย
  คำราชาศัพท์ คือ อาพาธ
 104. ผลมะม่วง
  คำราชาศัพท์ คือ ผลอัมพวา
 105. ผลไม้
  คำราชาศัพท์ คือ ลูกไม้
 106. ผักกระเฉด
  คำราชาศัพท์ คือ ผักรู้นอน
 107. ผักกระเฉด
  คำราชาศัพท์ คือ ผักรู้นอน
 108. ผักตบ
  คำราชาศัพท์ คือ ผักสามหาว
 109. ผิวหน้า
  คำราชาศัพท์ คือ ผิวพระพักตร์, พระราศี
 110. ผ้าปูที่นอน
  คำราชาศัพท์ คือ ลาดพระที่
 111. ฝี เช่น ประชวรพระยอด เจ็บเป็นฝี
  คำราชาศัพท์ คือ พระยอด
 112. ฝี, หัวฝี
  คำราชาศัพท์ คือ พระยอด
 113. พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย
  คำราชาศัพท์ คือ เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง
 114. พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง
  คำราชาศัพท์ คือ พระโธรน
 115. พี่ชาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระเชษฐา
 116. พี่สาว
  คำราชาศัพท์ คือ พระเชษฐภคินี
 117. พูดด้วย
  คำราชาศัพท์ คือ ตรัส
 118. พ่อ
  คำราชาศัพท์ คือ พระชนกหรือพระราชบิดา
 119. พ่อสามี
  คำราชาศัพท์ คือ พระสสุระ
 120. ฟัน
  คำราชาศัพท์ คือ พระทนต์
 121. ฟันกราม
  คำราชาศัพท์ คือ พระกราม
 122. ฟูก นวมที่ปูลาดไว้
  คำราชาศัพท์ คือ พระยี่ภู่
 123. มีดโกน
  คำราชาศัพท์ คือ พระแสงกรรบิด
 124. มือ
  คำราชาศัพท์ คือ พระหัตถ์
 125. ม่าน มุ้ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระวิสูตร
 126. ม้าม (โบราณว่าไต)
  คำราชาศัพท์ คือ พระปิหกะ
 127. ยาถ่าย, ยาระบาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด
 128. ยารักษาโรค
  คำราชาศัพท์ คือ คิลานเภสัช
 129. ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ
  คำราชาศัพท์ คือ พระกลด
 130. ลงลายมือชื่อ
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระปรมาภิไธย
 131. ลม
  คำราชาศัพท์ คือ พระวาโย
 132. ลิ้น
  คำราชาศัพท์ คือ พระชิวหา
 133. ลุงหรือน้าชาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระมาตุลา
 134. ลุงหรืออาชาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระปิตุลา
 135. ลูกสะใภ้
  คำราชาศัพท์ คือ พระสุณิสา
 136. ลูกเขย
  คำราชาศัพท์ คือ พระชามาดา
 137. ลูกแตงโม
  คำราชาศัพท์ คือ ผลอุลิด
 138. ลูกแตงโม
  คำราชาศัพท์ คือ ผลอุลิด
 139. ศัสตราวุธ
  คำราชาศัพท์ คือ พระแสง
 140. สร้อยข้อมือ
  คำราชาศัพท์ คือ สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย
 141. สะดือ ท้อง
  คำราชาศัพท์ คือ พระนาภี
 142. สุขสบาย
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระเกษมสำราญ
 143. หนวด
  คำราชาศัพท์ คือ พระมัสสุ
 144. หน้าผาก
  คำราชาศัพท์ คือ พระนลาฏ
 145. หมอนหนุน
  คำราชาศัพท์ คือ พระเขนย
 146. หมอนอิง
  คำราชาศัพท์ คือ พระเขนยอิง, พระขนน
 147. หมา
  คำราชาศัพท์ คือ สุนัข
 148. หมาก
  คำราชาศัพท์ คือ พระสลา
 149. หมาก
  คำราชาศัพท์ คือ พระศรี
 150. หลานชายหรือหลานสาว
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชนัดดา
 151. หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระภาติยะ
 152. หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
  คำราชาศัพท์ คือ พระภาคิไนย
 153. หวี
  คำราชาศัพท์ คือ พระสาง
 154. หัว ศีรษะ
  คำราชาศัพท์ คือ พระเศียร
 155. หัวเข็มขัด
  คำราชาศัพท์ คือ พระปั้นเหน่ง
 156. หัวเราะ
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระสรวล
 157. หู ใบหู
  คำราชาศัพท์ คือ พระกรรณ
 158. ห่วงใย
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงห่วงใย
 159. อก
  คำราชาศัพท์ คือ พระอุระ , พระทรวง
 160. อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี
  คำราชาศัพท์ คือ พระแสงของ้าว
 161. เก้าอี้นั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ
 162. เขียนจดหมาย
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชหัตถเลขา
 163. เขี้ยว
  คำราชาศัพท์ คือ พระทาฐะ , พระทาฒะ
 164. เข็มขัด
  คำราชาศัพท์ คือ รัดพระองค์
 165. เข่า
  คำราชาศัพท์ คือ พระชานุ
 166. เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ
  คำราชาศัพท์ คือ เครื่องพระสุคนธ์
 167. เงา
  คำราชาศัพท์ คือ พระฉายา
 168. เดินทางไปที่ใกล้ ๆ
  คำราชาศัพท์ คือ เสด็จลง…
 169. เดินทางไปที่ไกล ๆ
  คำราชาศัพท์ คือ เสด็จพระราชดำเนิน
 170. เตียง ที่นั่ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระแท่น
 171. เตียงนอน
  คำราชาศัพท์ คือ พระแท่นบรรทม
 172. เต้านม
  คำราชาศัพท์ คือ พระถัน , พระเต้า, พระปโยธร
 173. เท้า
  คำราชาศัพท์ คือ พระบาท
 174. เปล
  คำราชาศัพท์ คือ พระอู่, พระอังรึง
 175. เปียผม ช้องผม
  คำราชาศัพท์ คือ พระเวณิ
 176. เพดานปาก
  คำราชาศัพท์ คือ พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์
 177. เรียน เขียน อ่าน
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระอักษร
 178. เล็บ
  คำราชาศัพท์ คือ พระนขา , พระกรชะ
 179. เส้นผม
  คำราชาศัพท์ คือ พระเกศา , พระเกศ, พระศก
 180. เส้นผมของพระมหากษัตริย์
  คำราชาศัพท์ คือ เส้นพระเจ้า
 181. เหงื่อ
  คำราชาศัพท์ คือ พระเสโท
 182. เหลน
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชปนัดดา
 183. แก้ม
  คำราชาศัพท์ คือ พระปราง
 184. แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)
  คำราชาศัพท์ คือ พระพาหา , พระพาหุ
 185. แข้ง
  คำราชาศัพท์ คือ พระชงฆ์
 186. แต่งตัว
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงเครื่อง
 187. แต่งหนังสือ
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระราชนิพนธ์
 188. แม่
  คำราชาศัพท์ คือ พระชนนีหรือพระราชมารดา
 189. แว่นตา
  คำราชาศัพท์ คือ ฉลองพระเนตร
 190. แหนบถอนหนวด
  คำราชาศัพท์ คือ พระแสงกัสสะ
 191. แหวน
  คำราชาศัพท์ คือ พระธำมรงค์
 192. ให้
  คำราชาศัพท์ คือ พระราชทาน
 193. ไคล
  คำราชาศัพท์ คือ พระเมโท
 194. ไต (โบราณว่าม้าม)
  คำราชาศัพท์ คือ พระวักกะ
 195. ไปเที่ยว
  คำราชาศัพท์ คือ เสด็จประพาส
 196. ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
  คำราชาศัพท์ คือ ธารพระกร
 197. ไรผม
  คำราชาศัพท์ คือ ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศก
 198. ไหปลาร้า
  คำราชาศัพท์ คือ พระรากขวัญ
 199. ไหว้
  คำราชาศัพท์ คือ ถวายบังคม
 200. ไอ
  คำราชาศัพท์ คือ ทรงพระกาสะ

รวม 50 คำราชาศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ


คำราชาศัพท์บางคำก็คุ้นอยู่แล้ว แต่บางคำก็ต้องค้นหาใหม่อยู่ทุกครั้งไป ไม่เป็นไรเก็บเว็บเราไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงครั้งต่อ ๆ ไปได้เลย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ พร้อมความหมายน่ารู้ สรุปหลักการใช้เข้าใจง่าย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ